โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

          โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ที่สร้างแหล่งทำกินตามวิถีชีวิต ชาวเขาแต่ละเผ่า ในด้านการเกษตร การปลูก ไม้ผล พืชผัก เมืองหนาว เป็นรายได้หลัก 

โดยเฉพาะการทำไร่กาแฟอาราบิก้าไทย